Etikai kódex

Az Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetségének Etikai Kódexe

I.

Preambulum

Az Etikai Kódex azzal a céllal készült, hogy az Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége (a továbbiakban ÉBSZ) tagjainak a jogszabályi előírásokon túlmutató, önként vállalt etikai normaként szolgáljon, alkalmazásával pedig minél nagyobb összhang teremtődjék forgalmazók, szolgáltatók, üzemeltetők és munkavállalók érdekei között. Célja, hogy a tisztességes verseny elősegítésével hozzájáruljon a szakma fejlődéséhez, az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálásához, és folyamatosan javítsa a szakma megítélését.

A gazdasági élet valamennyi mozzanatát, a piaci szereplők minden cselekvését lehetetlen és nem is kívánatos közgazdasági, jogi, esetleg politikai eszközökkel szabályozni. Az életviszonyok szabályozásában megkülönböztetett jelentőségük van a jogszabályokon túlmutató, a résztvevők által elismert etikai követelményeknek. Ezeknek a követelményeknek a tiszteletben tartása a szereplők közötti kölcsönös bizalom és együttműködés alappillére. Az elvárható magatartási normák, szabályok és tilalmak rögzítésével ad iránymutatást az Etikai Kódex.

Az etikus magatartás feltételezi a jogkövető, törvénytisztelő magatartást. Ezért a törvény-, vagy jogellenes magatartás az etikai elveket is sérti. Mindazonáltal az Etikai Kódex lehetőleg nem ismétli meg a jogszabályokat és ezek megsértése esetén nem teszi lehetővé etikai eljárás indítását, mert abból indul ki, hogy az ilyen esetekben az arra illetékes állami szervek eljárnak. Mindazonáltal nem nélkülözheti az etikai normaként is elfogadott vagy elfogadandó normákat, akkor sem, ha ezek már jogszabályként is megfogalmazódtak.

Nem ütközik azonban az etikai elvekbe, hogy az a szereplő, akit mások jogellenes magatartása sért, felhívja a jogsértésre az eljárni jogosult állami szerv figyelmét.

Az ÉBSZ tagjai önkéntesen vállalják az alapszabályban és az etikai kódexben rögzített szabályrendszert. A tagok tiszteletben tartják az alapszabályban megfogalmazott célokat.

Az Etikai Bizottság eljárásában alapvető cél, hogy a felek közötti vitás helyzeteket az érdekeltek közvetlen tárgyalások útján, érdekeik egyeztetésével oldják meg. A Bizottság eljárásával segítse a felek közötti további együttműködést, a perek megelőzését, a viták peren kívüli rendezését. A Bizottság működésével a tisztességes gazdasági versenyt, valamint a gazdálkodó szervezetek együttműködésének zavartalanságát is hivatott szolgálni.

A Kódexben megfogalmazott elvárások nem jelenítik meg az etikus magatartások tételes, teljes felsorolását, ugyanígy a Kódexben szereplő tilalmazott magatartások összessége nem meríti ki az etikátlan magatartás minden formáját. A Kódex alkalmazási célból történő értelmezésére az azt mind szó szerint, mind szellemében alkalmazni köteles etikai bizottság jogosult .

II.

Az Etikai Kódex alanyai

Az ÉBSZ

 • rendes tagjaként bejegyzett Magyarországon működő, cégnyilvántartásba vett, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok,
 • pártoló tagjai,
 • tiszteletbeli tagjai,
 • és tisztségviselői.

III.

Általános követelmények

A szövetség tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy üzleti tevékenységük során lelkiismeretesen és szakszerűen járnak el, vállalt kötelezettségeiket teljesítik és az együttműködés szellemében, az üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, a jó üzleti szokásokkal összhangban tevékenykednek.

Üzletvitelükben jó szándékú és jóhiszemű magatartást tanúsítanak, törekszenek a vevők és fogyasztók megelégedettségének elérésére, munkájukkal, közreműködésükkel előmozdítják és támogatják a szövetség tevékenységét, erősítik a tagok közötti együttműködést.

A vevőket, ügyfeleik döntését tisztességtelenül nem befolyásolják, az árukra, szolgáltatásokra vonatkozó választási szabadságukat tisztességtelen üzleti módszerrel nem korlátozzák.

A korrekt üzleti kapcsolat követelményének megfelelően betartják az írott és íratlan megállapodásokat, az Etikai Kódexben vállalt szabályokat.

A hosszú távú kapcsolat alapelvére építve nem vállalnak olyan kötelezettséget, amely már a vállalás időpontjában előre láthatóan nem teljesíthető.

Elkerülnek minden olyan magatartást, amely az üzleti partnerek és versenytársak jó hírnevét sérti, illetve veszélyezteti.

Köztartozásaiknak rendben eleget tesznek.

Tartózkodnak minden olyan tevékenységtől illetve magatartástól, mely a szakma megítélését hátrányosan érintheti.
Kötelesek az ügyeikben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokkal - üzleti érdekeik figyelembevétele mellett - korrekt együttműködést folytatni.

Szakmai követelmények

A szövetség tagjai csak olyan tevékenységet folytatnak, amihez rendelkeznek a megfelelő szakmai felkészültséggel.

Eleget tesznek az általuk gyártott, forgalmazott, üzemeltetett termékekkel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és minőségi követelményeknek.
Figyelemmel kísérik a szakma fejlődését és fejlesztik szolgáltatásaikat, előre jelzik a szakterület új kihívásait.

Beszerzéseikkor ragaszkodnak a CE-minősítéssel rendelkező gépekhez, és felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk használt gépek és megoldások megfeleljenek a hatósági előírásoknak.

Szakértelmüket felajánlják megrendelőiknek, különböző megoldási változatokat kínálnak az egyes helyzetekben, és segítséget nyújtanak a gépválasztásban.

Az emberi értékek és a környezet védelme

Partnereiket, vevőiket minden megkülönböztetéstől mentesen, a rendelkezésre álló legjobb módon szolgálják ki.

Előnyben részesítik az anyag- és energiatakarékos, a környezetet kímélő, továbbá az egészséget védő termékek forgalmazását, és az ilyen üzemi eljárásokat.

Megvalósítják az üzemi hulladékok szelektív gyűjtését, a lehetőségektől függően segítik azok újrahasznosítását.

Törekszenek az újrahasznosítható csomagolóeszközök, reklámhordozók minél szélesebb körű alkalmazására.

Gazdasági erejükhöz és idejükhöz mérten részt vesznek a szakmai szervezetek munkájában, támogatják a helyi közösségek, oktatási, egészségügyi, szociális ellátó, sport-, kulturális, művészeti szerveződéseket és más, a közjót szolgáló szervezeteket és törekvéseket, és ez a támogatásuk önzetlen.

Kommunikáció, reklámok

A vevőnek joga van saját ismereteihez igazodó, számára érthető, információk megszerzéséhez, ezért biztosítani kell, hogy ezeket a tájékoztató eszközökből, vagy kellően felkészült munkatársainktól a megfelelő időben megkaphassa.

A reklámokban a vevőket pontosan és hitelesen, számára érthetően kell tájékoztatni a termékről, a kedvezményekről és az akciókról.

A reklámoknak a termék valós értékeit kell tükrözniük; megalapozatlanul nem állíthatják, hogy a termék valamely különleges értékkel rendelkezik, illetve ezekkel az értékekkel más termék nem rendelkezik.

Törekedni kel arra, hogy meghirdetett akcióinkhoz a várható vevőszámmal, kereslettel arányos árualap legyen biztosítva.

Nem etikus olyan reklám- és hirdetési tevékenység, mellyel más tagoknak vagy piaci szereplőknek kár okozható, vagy amely lejáratásukra alkalmas lehet, így különösen tilos a jogellenes összehasonlító reklám alkalmazása, illetve más védjegyének bármilyen jogtalan felhasználása. Tilos megtévesztő, félrevezető, a versenytársat sértő reklám vagy hirdetés alkalmazása.

A munkatársak

A szövetség tagjai arra törekednek, hogy a feladatoknak megfelelő jogi, szakmai és erkölcsi követelményeket ismerő és betartó munkatársakat foglalkoztassanak, segítik alkalmazottaik szakmai és emberi fejelődését.

Biztosítják, hogy a munkatársak az Etikai Kódexet megismerhessék, ösztönözik és megkövetelik annak érvényre jutását saját szervezetükben is.

Megtesznek mindent, hogy megakadályozzanak minden olyan magatartást, amely nem az üzletszerű működés keretein belül valósul meg, személyes előnyök kikötésére irányul, vagy ilyeneket fogad el a partneri kapcsolatokban. A fenti magatartásformák elkerülésére intézkedéseket tesznek, a felmerült eseteket pedig a partner kezdeményezésére is soron kívül megvizsgálják.

Minőségvédelem

A Vevőnek a termék árától függetlenül joga van a törvényes előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő minőségű termékhez. Ezért a szövetség tagjai tudatosan nem forgalmaznak olyan terméket, amely nem felel meg a szakmai szabályok előírásaiban és irányelveiben meghatározott minőségi követelményeknek. Etikátlan a termék azonnal nem látható, de a forgalmazó vagy szolgáltató által ismert hibáinak eltitkolása, félremagyarázása.

Akció, kiárusítás, árleszállítás vagy leértékelés esetén közlik a vevővel az engedményadás okát, ha az összefüggésben van az alapanyag minőségével, vagy gyártási hibával, a termék minőségének csökkenésével.

A termékhez kapcsolódó szolgáltatás a termék minőségét meghatározó tényező, ezért hirdetésekkel, vállalt feltételekkel összhangban biztosítani kell a forgalmazott, bérbe adott termékek üzembiztonságát, megfelelő alkatrészellátással és szerviz szolgáltatással.

A forgalmazott, bérbe adott gépeket megfelelő munkabiztonsági leírással és megfelelő biztonsági berendezésekkel látják el. A bérbe adott gépek meghibásodásának minimálisra csökkentése érdekében rendszeres karbantartást végeznek.

A szövetségi tagsággal kapcsolatos kötelezettségek

A Tagok kötelesek a Szövetséggel szembeni, tagsági jogviszonyukból fakadó, továbbá a Szövetség által a tagok hozzájárulásával vállalt kötelezettségeknek teljes mértékben eleget tenni.

A Tagokkal szemben elvárható a Szövetség ügyeiben való aktív részvétel és a Szövetség határozatainak végrehajtása.

A Tagok vállalják, hogy időben és pontosan szolgáltatják a Szövetség részére szükséges és/vagy általuk vállalt statisztikai adatokat és nem közölnek olyan információkat, melyek nem felelnek meg a valóságnak.

A Tagok jelölési és választási eljárásban érdekeiket csak tisztességes módon érvényesítik, vitatható módszereket nem alkalmaznak.

A Szövetség tagjainak egymáshoz való viszonya

A Tagok a tisztességes szabadpiaci verseny követelményeinek betartásával semmiféle olyan magatartást nem tanúsítanak egymással szemben, mellyel a másik felet jogtalanul károsíthatják.

A Tagok kötelesek tagsági viszonyukkal összefüggésben tudomásukra jutott összes információt bizalmasan kezelni és azokkal kapcsolatos minden visszaéléstől tartózkodni.

Különösen tilos a bizalmas információk olyan felhasználása, melyből a többi tagot bármilyen hátrány vagy sérelem érheti.

A Tagok tartózkodnak attól, hogy más tag alkalmazásában álló munkavállalókat saját cégükhöz csábítsanak,; különösen tisztességtelen a munkaerő-csábítás, ha az a partnerek, versenytársak üzleti potenciáljának kifejezett gyengítését célozza.

Tartózkodnak attól, hogy az üzleti erkölcsöt sértő módon információkat szerezzenek egymás működéséről, üzleti és belső ügyeiről.

A tagok az ÉBSZ nevében megbízás nélkül nem járnak el, nem élnek vissza az ÉBSZ nevének és védjegyének használatával.

A szövetség tagjai nyilvánosság előtt nem támadják egymást, tartózkodnak egymás negatív minősítéstől. Ha az egyik tag álláspontja a másikéval előreláthatóan konfliktusba fog kerülni, ezt mindig előzze meg konzultáció, és tegyenek erőfeszítéseket a konszenzus kialakítására. Egymástól eltérő állásfoglalás kialakulásakor a két tag próbálja megérteni az ellenkező szempontot is. A tagok jogosultak önálló álláspontjuk képviseletére.

A tagok önként felajánlják tagságuk megszüntetését – delegáltjaik, szakértőik, megbízottjaik visszahívását, - ha személyes, szakmai vagy egyéb okok miatt a tagság vagy a tevékenység káros lehet a vállalkozók vagy a Szövetség megítélése szempontjából. 

A tagok önként visszahívják delegáltjaikat, szakértőiket, megbízottaikat, ha azok részvétele a Szövetség munkájában személyes, szakmai vagy egyéb okok miatt káros lehet a vállalkozók vagy a Szövetség megítélése szempontjából.

Az ÉBSZ tisztségviselőitől elvárja, hogy tevékenységükkel és magatartásukkal képviseljék és valósítsák meg az etikai kódex előírásait is. A közéleti szerepben vállalt közszereplés nem adhat alapot a saját vállalkozás előtérbe helyezésére. Saját vállalkozását, vagy személyét illető kérdésekben senki nem járhat el a választott szövetségi funkciójából következően. Ilyen esetekben a szövetségi tisztségviselő elfogultság okán mást kérjen fel helyettesítésére.

Versenyjogi követelmények

A Tagok kötelesek tartózkodni a tisztességtelen verseny bármely, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben foglalt megnyilvánulási formájától. A Tagok vállalják, hogy tartózkodnak a jogszabály ellenes versenykorlátozás bármely formájától. A Tagok számára tilos a gazdasági erőfölénnyel való bármely visszaélés.

Bejelentési kötelezettségek

A Tagok kötelesek a Szövetség elnökségének bejelenteni bármely változást, mely az alábbi esetekben a Tagoknál bekövetkezik:

- fizetésképtelenség bekövetkezése, csőd, illetve felszámolási eljárás megindulása, végelszámolási eljárás megindulása,
- a Taggal szembeni versenyjogi eljárás megindulása,

- a Taggal szembeni iparjogvédelmi eljárás megindulása,

- a Tag cégjogi állapotában bekövetkezett változás,

- a Tag felső vezetésében bekövetkezett változás,

- a szakmai működést érintő hatósági engedélyekben bekövetkezett változás

- a Tagok a Szövetségben képviselő személyében történő változás.

Jelentést ad a bérbevételekkel kapcsolatos visszaélésekről szakterülete hivatalos zárt listájának, melyet a Műszaki Kereskedelmi Kamara működtet és a tagszervezetek közös használatában áll.

Kiegészítés – aktuális súlyponti kérdések

A tisztességes piaci versenyt leginkább akadályozó jelenségek kedvező változása érdekében a tagok kijelölik azokat a jelenleg kiemelten fontos kérdéseket, melyekre különös figyelmet fordítanak. Ezek a súlyponti kérdések most a következők:

- nem  alkalmaznak rendszeresen minimálbéren bejelentett szakképzett alkalmazottakat és a szakma szokása szerinti béreket fizetik,

- nem alkalmaznak rendszeresen „kényszervállalkozókat” a közteher fizetések elkerülésének céljából,

- nem másítják meg a gépek egyedi azonosítóját, típusmegjelölést és gyártási idejét,

- nem készítenek hamis bizonylatokat és minősítéseket,

- a Szövetség tagjai nem működnek együtt az etikai kódexben meghatározott normákat nyíltan megszegő vállalkozásokkal,

- szigorúan betartják és betartatják a munkavédelmi előírásokat, a munkavégzés szabályait, a pihenőidőt és az elrendelt túlmunka szabályszerű bérezését,

- tudomásukra jutott szabálytalan és törvénytelen üzleti cselekedeteket haladéktalanul jelentik az ÉBSZ elnökségének, amely eljár az állami igazságügyi szervek felé,

- nem képviselnek hamis, megtévesztető műszaki adatokat és téves következtetéseket akár a saját, akár a versenytársak termékeiről,

- nem létesítenek gazdasági kapcsolatot, nem kötnek megállapodásokat, a piac illegális szereplőivel, az engedély nélküli vállalkozókkal és munkavállalókkal, és nem szereznek be, nem értékesítenek vagy üzemeltetnek olyan eszközöket, amelyek illegális, engedély nélküli forgalomból származnak.

IV.

Az Etikai Bizottság működési rendje

 • A Bizottság éves munkaterv alapján folytatja tevékenységét, mely konkrét bejelentések és kérelmek vizsgálatával egészül ki.
 • Az Etikai Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
 • Az Etikai Bizottság állásfoglalását egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással alakítja ki.
 • Az Etikai Bizottság ülése nem nyilvános. A Bizottság titkársági teendőit az ÉBSZ ügyintéző szervezetének munkatársa látja el.
 • Az Etikai Bizottság állásfoglalását vagy javaslatait írásba foglalja, és a felekkel közli, indokolt esetben nyilvánosságra hozza.

V.

Az Etikai Bizottság eljárása

 • Az Etikai Bizottság eljárást indíthat:
  - hivatalból,
  - saját elhatározásból,
  - a Szövetség elnöke kérésére,

       - tag kérésére,

 • A Kódex alanyai által tett konkrét bejelentéseket vagy kérelmeket az Etikai Bizottság a bejelentéstől számított 3o napon belül tárgyalja.
 • Amennyiben a bejelentésben vagy kérelemben megjelölt etikátlan cselekmény vagy magatartás megtörténte óta egy év eltelt, a Bizottság az eljárás lefolytatását mellőzi.
 • A Bizottság az eljárások során biztosítja a felek egyenjogúságát, továbbá gondoskodik arról, hogy a felek az eljárás anyagát az eljárás folyamán megismerjék.
 • Az eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni.
 • Ha az eljárásban részt vevő felek bármelyike az Etikai Bizottság tagjával szemben kifogást jelent be, kérheti a bizottsági tag eljárásból való kizárását. Ebben az esetben az ÉBSZ Elnöksége ideiglenes jelleggel külső tagot bíz meg az eljárás lefolytatásában való részvételre. A külső tag tevékenysége az eljárás befejezéséig terjedhet.
 • Megszünteti a Bizottság az eljárást abban az esetben, ha az eljárást kezdeményező felek kölcsönösen bejelentik, hogy az időközben kialakult körülményekre tekintettel a Bizottság állásfoglalását már nem tartják szükségesnek.
 • Panasz esetén az Etikai Bizottság kötelessége, hogy a szövetség többi tagja érdekében eljárjon. Ha az eljárás során a Bizottság megállapítja a normák megsértését, szankciók alkalmazására tesz javaslatot. Ha nem állapít meg vétséget, az ÉBSZ kötelessége, hogy megvédje tagját a nem megalapozott panasz következményeitől.
 • Amennyiben a Bizottság szankciók kiszabását tartja szükségesnek, úgy javaslatot tesz az Elnökségnek, illetve a közgyűlésnek a szankciókra.
  Az Elnökség által alkalmazható szankciók:
  - figyelmeztetés,
  - nyilvános figyelmeztetés (kisebb vétség esetén a taggyűlésen, súlyosabb vagy ismétlődő esetben a Szövetség honlapján)
  - kizárás
 • Az Etikai Bizottság előtti eljárások költségmentesek.

Az Etikai Kódexet az Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége 2008. január 8-i közgyűlése elfogadta és hatályba léptette.